Xəbərlər

BM və TB ETİ-nin LAKS laboratoriyasında gübrə normalarını təyini və suvarma sularının analizi həyata keçirilir.

FERMERLƏRİN NƏZƏRİNƏ!
Bitki Mühafizə və Texniki Bitkiər Elmi Tədqiqat İnstitutunun Layihə Axtarış Kimyalaşdırma Stansiyasının laboratoriyasında torpağın qida maddələri ilə təminatını, gübrə normalarını təyini və suvarma sularının analizi həyata keçirilir.
Laboratoriymızda torpağın PH, duzluluq (EC), Azot, Fosfor, Kalium, Humus, Karbonatlıq və pestisidlərin qalıq miqdarı təyin olunur.
Torpağın aqrokimyəvi göstəricilərinin öyrənilmədən əkib becərilməsi və gübrələrin kortəbii istifadəsi onun münbitliyinin aşağı düşməsinə səbəb olur.

BMTB ETİ

© 2020 BMTB ETİ