Kadr hazırlığı

           Zari Şəhriyar Murad oğlu.  31.01.01. "Aqrokimya" ixtisası üzrə əyani doktorant, təhsil müddəti 2019-2022.

"Gəncə-Qazax bölgəsinin boz qəhvəyi torpaqları şəraitində üzvü və mineral gübrə normalarının yerli və introduksiya olunmuş pambıq sortlarının struktur göstəricilərinə təsiri". Elmi rəhbər a.e.e.d.,prof. Seydəliyev Nizami Yaqub oğlu. 

          Zeynalova İntizar Çingiz qızı. 31.03.04 " Seleksiya və toxumçuluq" ixtisası üzrə əyani doktorant, təhsil müddəti 2019-2022.

"Qamma şuasının pambıq toxumlarına təsiri ilə mutant formaların yaradılması". Elmi rəhbər a.e.e.d., dos. Tağıyev Ələddin Əlirza oğlu.

          Hüseynova Aytəkin Ramiz qızı. 31.03.01. "Ümumi əkinçilik" ixtisası üzrə əyani doktorant, təhsil müddəti 2019-2022.

"Gəncə -Qazax bölgəsinin suvarma şəraitində qısa rotasiyalı əkin dövriyyəsinin torpağın aqrofiziki xassələrinə və bitkilərin məhsuldarlığına təsirinin öyrənilməsi". Elmi rəhbər a.e.f.d., dos. İbrahimov Azad Qəmbər oğlu.                                    

        Abdullayev Rizvan Rəhmann oğlu. 31.02.01. “Aqromühəndislik” ixtisası üzrə qiyabi doktorantı. ”Pambq sofkasına qarşı bioloji mübarizə texnologiyasının təkminlləşdirilməsi və texniki  vasitənin işlənməsi”. Elmi rəhbər t.e.e.d. Babayev Şahlar Mahmud oğlu .

         Həsənova Afaq Emin qızı. 31.03.06. "Bitki mühafizə" ixtisası üzrə dissertant, təhsil  müddəti 2018-2021.

" Gəncə-Qazax bölgəsi şəraitində şəkər çuğunduru əkinlərində zərərvericilərə qarşı mübarizə tədbirlərinin işlənib hazırlanması.

        Nəbiyeva Pərvanə Nəbi qızı. 31.03.06. “Bitki Mühafizə” ixtisası üzrə qiyabi doktorant, təhsil  müddəti 2019-2023.

“Gəncə-Qazax bölgəsində yoncanın toxum üçün becərilməsində əsas amillərin optimallaşdırılması”. Elmi rəhbər a.e.e.d., prof. Aslanov Həsənəli Əsəd oğlu.

         Aslanova Faiqə Şirnəli qızı. 31.03.04. “Seleksiya və toxmçuluq” ixtisası üzrə dissertant,təhsil  müddəti  2019-2023.

“Şəki-Zaqatala bölgəsində dəmyə şəraitində becərilən qarğıdalı (Zea mays L.) sort nümunələrinin aqrobioloji xüsusiyyətləri və seleksiyada tətbiqi”. Elmi rəhbər AMEA-nın müxbir üzvü, b.e.e.d., prof. Qurbanov Elşad Məcnun oğlu.

        Aslanova Xurşid Zabit qızı. 31.03.06. “Bitki Mühafizə” ixtisası üzrə disserant, təhsil  müddəti  2019-2003.

“Pambıq əkinlərində zərərvericilərin azalmasında entomofaqların rolu”. Elmi rəhbər b.e.f.d.,dos. Hüseynov Kazım Qarakişi oğlu.

       Məmmədova Nurlana Qənbər qızı. 31.03.07. “Bitkiçilik” ixtisası üzrə dissertant, təhsil  müddəti  2019-2023.

“Mil düzü şəraitində yerli  və introduksiya olunmuş pambıq sortlarının tirə səpin üsulu ilə becərilməsi”. Elmi rəhbər a.e.f.d.,dos. Bəşirov Vüqar Vahid oğlu.

        Bağırova Məryəm Vəli qızı. 31.03.01. “Ümumu əkinçilik” ixtisası üzrə dissertant, təhsil  müddəti  2019-2023.

“Mil düzü şəraitində Pambıq bitkisinin becərilmə aqrotexnologiyasının işlənib hazırlanması”. Elmi rəhbər  a.e.e.d.prof. Aslanov Həsənəli Əsəd oğlu.

        Qurbanov Vüqar İlqar oğlu. 3103.06. "Bitki mühafizə" ixtisası üzrə qiyabi doktorant, təhsil  müddəti  2018-2022.

"Şirvan bölgəsi şəraitində nar bitkisinin zərərvericilərinin inkişaf proqnozlarının dəqiqləşdirilməsi əsasında təhlükəsiz mübarizə tədbirlərinin işlənib hazırlanması".

       Quliyeva Nurlana Akif qızı. 31.03.07. "Bitkiçilik" ixtisası üzrə dissertant, təhsil  müddəti 2017-2021. 

"Bitki sıxlığının və mineral gübrələrin pambıq bitkisinin yay əkinlərinin məhsuldarlığına və keyfiyyətinə  təsiri". Elmi rəhbər a.e.e.d. professor Aslanov Həsənəli əsəd oğlu.

        Xoyluyeva Gülşən Ceyhun qızı. 31.03.07. “Bitki Mühafizə” ixtisası üzrə qiyabi doktorant, təhsil  müddəti 2017-2021, "Sıx əkin texnologiyasının pambıq sortlarının təsərrüfat qiymətli göstəricilərinə təsirinin öyrənilməsi". Elmi rəhbər a.e.e.d.professor Seyidəliyev Nizami Yaqub oğlu.

         İsmayılova Xoşqədəm Bayram qızı. 31.03.04. " Seleksiya və toxumçuluq" ixtisası üzrə dissertant, təhsil  müddəti  2017-2021. "Pambıq sortlarının xam pambığın morfoloji əlamətlərinin və lifinin texnoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi". Elmi rəhbər a.e.e.d. professor Tağıyev Ələddin Əlirza.

         Aslanova Dilbər Həsənəli qızı. 31.03.07. "Bitkiçilik" ixtisası üzrə əyani doktorant, təhsil  müddəti 2018-2021.

"Gəncə-Qazax bölgəsində şəkər çuğundurunun məhsuldarlığına təsir edən əsas amillərin optimallaşdırılması". Elmi rəhbər prof. Məmmədova Sara Zülfü.

        Hüseynova Səma Asif qızı.  31.01.01. "Aqrokimya" ixtisası üzrə əyani doktorant, təhsil  müddəti 2020-2023.

"Gəncə-Qazax bölgəsi suvarılan boz-qəhvəyi torpaqlarda mineral gübrələrin bentonitlə birgə tətbiqinin payızlıq buğda bitkisi altında səmərəliliyi".  Elmi rəhbər a.e.d.,doz. M.İ.Məmmədov.

BMTB ETİ

© 2020 BMTB ETİ